ALGEMENE VOORWAARDEN


 

 

 

1.     ALGEMEEN

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten, door Comservice met derden aangegaan. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen, indien door Comservice schriftelijk bevestigd. Comservice behoudt zich het recht, de voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.

 

2.     AANBIEDINGEN

Alle offertes en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend en
14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. Prijzen zijn excl. BTW en verzendkosten. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

3.     OVEREENKOMSTEN

Gesloten overeenkomsten komen eerst tot stand, na schriftelijke bevestiging onzerzijds. Wijzigingen en aanvullingen kunnen slechts schriftelijk geschieden.
Indien een bepaalde tijdsperiode in de overeenkomst is overeengekomen, wordt deze na afloop stilzwijgend met een periode van 12 maanden verlengd, tenzij een van beide partijen de overeenkomst per aangetekende brief heeft opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden tegen de laatste dag van de overeengekomen periode. Comservice heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

 

4.     AANSPRAKELIJKHEID

Comservice kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan opdrachtgever of derden, die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. Verder zijn wij niet tot vergoeding van schade verplicht, veroorzaakt door overmacht, zoals oorlog, staking, e.d.
Mocht op Comservice al aansprakelijkheid rusten, zal de aansprakelijkheid nooit meer bedragen dan de vergoeding, die de opdrachtgever voor het product of dienst heeft betaald.

 

5.     BETALING

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, hetzij schriftelijk anders overeengekomen. Comservice heeft ten allen tijde het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling heeft Comservice het recht om vanaf 14 dagen na factuurdatum de vordering te verhogen met 1% per maand over het openstaand bedrag. Eventuele invorderingskosten zullen op de koper verhaald

worden.

 

6.     RECLAMES

Eventuele reclames op producten of diensten dienen binnen 10 dagen na levering schriftelijk en aangetekend bij Comservice ingediend te zijn. Na deze termijn gaan wij er van uit, dat het geleverde is goedgekeurd. Een door ons als terecht geaccepteerde reclame zal een onderling overeen te komen schadeloosstelling of nieuwe levering tot gevolg hebben.

 

  

7.     POSTBUSSERVICE/TELEFOONSERVICE

Comservice is onder geen omstandigheden verantwoordelijk tegenover derden voor de inhoud van de door haar in opdracht van de bureauservice-nemer gedane servicewerkzaamheden. De bureauruimtes, het adres, telefoon- en fax≠nummer van Comservice mogen niet gebruikt worden voor enigerlei illegale of obscene handelingen en doeleinden.

 

8.     EIGENDOM

Goederen blijven eigendom van Comservice tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Alle auteursrechten berusten bij Comservice en worden door Comservice voorbehouden.

 

 

9.     BEňINDIGING

Voldoet de opdrachtgever niet aan de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, kan Comservice de overeenkomst beŽindigen, met onmiddellijke ingang, zonder enige verdere verplichting.

Een vordering ter hoogte van de gehele over de overeengekomen periode verschuldigde som is dan onmiddellijk opeisbaar. Dit geldt ook ingeval van curatele, faillissement, sursťance van betaling, liquidatie van de  zaak, veroordeling, beslaglegging, intrekken van de vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van de opdrachtgever.

Bij beŽindiging van het contract worden die werkzaamheden, die na afloop van de contractuele tijd door Comservice voor opdrachtgever verricht worden, tegen uurtarief afgerekend.

 

10.   INKOOPVOORWAARDEN

Inkoopvoorwaarden zijn voor ons niet bindend, voor zover deze afwijken van onze algemene voorwaarden, behoudens schriftelijke instemming van onze kant.

 

11.   GESCHILLEN

Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het Nederlandse recht en ter beoordeling aan een daartoe bevoegd rechter binnen het Arrondissement waar de vestigingsplaats van Comservice zich bevind.

 

12.   WIJZIGING EN PLAATS VAN DE VOORWAARDEN

Van toepassing zijn de actuele op www.comservice.nl geplaatste voorwaarden of de versie zoals deze gold bij het totstandkomen van de overeenkomst.

 

home